วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขมิ้นชัน

สรรพคุณของขมิ้นชัน
http://www.thaifitway.com/Education/ndata/n2db/question.asp?QID=59
ข้อมูลเกี่ยวกับขมิ้นชัน ขนาดและวิธีใช้ สรรพคุณ ข้อควรระวัง
ขมิ้นชัน
http://www.medplant.mahidol.ac.th/doae/007.htm
ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนขมิ้นชัน ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ส่วนที่ใช้ประโยชน์ สรรพคุณ
แหล่งกำเนิดและกระจายพันธุ์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การขยายพันธุ์ การเตรียมดิน การปลูก
วิธีการเก็บเกี่ยว ผลผลิต ปฏิทินการผลิต
ขมิ้นชัน
http://www.tungsong.com/samunpai/drug/9_turmeric/tumeric_01.html
ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนขมิ้นชัน ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ชื่อสามัญ ลักษณะ การขยายพันธุ์ ส่วนที่นำมาเป็นยา
สารเคมีและสารอาหารที่สำคัญ สรรพคุณทางยาและวิธีใช้ ข้อควรระวัง
การปลูกขมิ้นชัน
http://web.ku.ac.th/agri/kamin/
ข้อมูลการปลูกขมิ้นชัน เป็นส่วนหนึ่งใน การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ

ขอบคุณ kasetonline.net

ป้ายกำกับ: ,

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

พริกไทย

การปลูกพริกไทย
http://www.rakbankerd.com/agriculture/in_agricultural/
sub_agricultural_1.html?sub_id=943&head=พริกไทย&click_center=1

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพริกไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเตรียมแปลงปลูก
การขยายพันธุ์ การเตรียมเสาค้าง การปลูก การดูแลรักษา ศัตรูและการป้องกันกำจัด การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต อัตราการทำแห้ง

ประโยชน์ของพริกไทย
http://www.thaifitway.com/Education/ndata/n2db/question.asp?QID=20
การนำพริไทยมาใช้ประโยชน์ นอกจากจะใช้แต่งกลิ่นรส และถนอมอาหารแล้ว ยังนำมาใช้เป็นสมุนไพรด้วย

ฐานความรู้ด้านพืช...พริกไทย
http://www.doa.go.th/pl_data/PEPPER/1STAT/st01.html
รวบรวบข้อมูลเกี่ยวกับพริกไทย ข้อมูลความสำคัญ การผลิตการตลาด สถานภาพการวิจัย
พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป ฯลฯ

พริกไทย
http://www.doa.go.th/pl_data/PEPPER/1STAT/st01.html
ข้อมูลความสำคัญ การผลิต การตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาพืช การแปรรูป
เครื่องจักรกล มาตรฐานพื้ช ต้นทุนการผลิต

พริกไทย
http://www.medplant.mahidol.ac.th/doae/013.htm
ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรพริกไทย ชื่อวิทยาศาตร์ ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ส่วนที่ใช้ประโยชน์ สรรพคุณ
แหล่งกำเนิดและกระจายพันธุ์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยว ผลผลิต ปฏิทินการผลิต

ชีวิตที่มีรสชาติ.. (พริกไทย) http://users3.cgiforme.com/dolhathai/messages/52.html
บทความเกี่ยวกับพริกไทย การใช้พริกไทยช่วยในการรักษาโรค

ป้ายกำกับ: ,

หางไหล

หางไหล สมุนไพรกำจัดศัตรูพืชทางเลือกในการผลิตพืชปลอดภัย
http://www.talaadthai.com/web/resource/detail.asp?groupid=10&subjectid=394
หางไหลเป็นพืชฆ่าแมลงพื้นบ้านที่รู้จักกันตั้งแต่โบราณ ชาวจีนใช้ส่วนรากทุบไปแช่น้ำค้างคืน น้ำที่แช่หางไหลขุ่นขาวคล้ายน้ำซาวข้าว
ก็จะนำไปรดสวนผัก เพื่อฆ่าหนอน หรือฆ่าแมลงที่มากัดกินผัก ฯลฯ
โลติ๊น ทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยของปัจจัยการผลิต
http://www.geocities.com/apsrdo/derris.pdf
ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรโล่ติ๊น หรือหางไหล
"โล่ติ๊น" สมุนไพรฆ่าแมลงปลอดสารตกค้าง
http://www.raktawan.com/article/023.htm
ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรโล่ติ๊น หรือหางไหล ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ของหางไหล ความสำคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก
การใช้ประโยชน์
หางไหลhttp://www.medplant.mahidol.ac.th/doae/003.htmข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรหางไหล
ชื่อวิทยาศาตร์ ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ส่วนที่ใช้ประโยชน์ สรรพคุณ การขยายพันธุ์ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ปฎิทินการผลิต

ป้ายกำกับ: ,

ขิง

สรรพคุณขิง

http://www.thaifitway.com/Education/ndata/n2db/question.asp?QID=110

ข้อมูลขิง เกี่ยวกับลักษณะ สรรพคุณของเหง้า ต้น ใบ ดอก ราก และผลขิง Ginger
http://rx12.wsnhosting.com/herb/king.html
ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะ สาระสำคัญ ส่วนที่นำมาใช้งาน รสและสรรพคุณขิง
http://www.doae.go.th/plant/khing.htm
ข้อมูลสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับขิง ลักษณะทั่วไป พื้นที่ส่งเสริม ผลผลิต การปลูก
การดูแลรักษา การให้ปุ๋ย การให้น้ำ ศัตรูพืชที่สำคัญ แนวทางในการส่งเสริมการผลิตพันธุ์ขิง

http://web.ku.ac.th/agri/jinsen/kingg.htm

ข้อมูลการผลิตพันธุ์ขิง การเตรียมพันธุ์ขิง การเก็บรักษาพันธุ์ขิง การคัดเลือกพันธุ์ปลูกเพื่อผลิตขิง

ป้ายกำกับ: ,